b100 kolko

bioester stanowiący samoistne paliwo

Zastosowanie

Biopaliwo B100 jest przeznaczone do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla) przystosowanych do zasilania tego paliwa. Bioester można stosować jako samoistne paliwo lub w mieszaninie, w dowolnych proporcjach z konwencjonalnym olejem napędowym. Kierowcom tankującym B100 zaleca się uprzednie sprawdzenie możliwości jego zastosowania u producenta pojazdu.

Podczas dotychczasowej sprzedaży Bioestru nie odnotowano żadnych reklamacji. Stosowanie Bioestrów do zasilania silników wysokoprężnych w pojazdach do niego przystosowanych nie powoduje uszkodzenia żadnych podzespołów. Użytkownik powinien liczyć się jedynie z koniecznością wcześniejszej wymiany filtru paliwa w okresie roku od rozpoczęcia użytkowania B100.

Charakterystyka

B100 jest biopaliwem produkowanym na bazie olejów roślinnych, przeznaczonym do pojazdów z silnikiem diesla. B100 i konwencjonalny olej napędowy wykazują podobną charakterystykę fizyko-chemiczną. Oferowane biopaliwo zapewnia korzystny wpływ na pracę i trwałość silnika. Ponadto, dzięki dobrym właściwościom smarnym zabezpiecza aparaty wtryskowe przed nadmiernym zużyciem. Wyższa zawartość tlenu w stosunku do tradycyjnego oleju napędowego zapewnia lepsze spalanie, a wysoka wartość liczby cetanowej - dobre osiągi silnika.

Biopaliwo spełnia standardy jakościowe określone dla biodiesla w normie PN-EN 14214, obowiązującej na rynkach Unii Europejskiej.

Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtra – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki biopaliwa B100: B, D i F (odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego):

Biopaliwo B100 o właściwościach podanych w powyższym zestawieniu stosuje się w okresach:

Stosowanie B100 chroni środowisko naturalne. Powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych, zarówno podczas procesu produkcji biopaliwa, jak i jego użytkowania. Jest bezpieczne dla zdrowia człowieka i dodatkowo biodegradowalne.

Właściwości

Oferowane przez nas paliwo B100 posiada właściwości zgodne z normą PN-EN 14214 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r., w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 22 kwietnia 2010 r., w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych:

Parametr Jednostka Wartość Metoda badań
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), min. %(m/m) 96,5

PN-EN 14103

Gęstość w temp. 15oC 1) kg/m3 860-900

PN-EN ISO 3675

PN-EN ISO 12185

 Lepkość w temp. 40 oC mm2/s 3,50-5,00 PN-EN ISO 3104
 Temperatura zapłonu, min.  oC  101

PN-EN ISO 2719 2)

PN-EN ISO 3679 3)

 Zawartość siarki, maks.  mg/kg  10

PN-EN ISO 20846

PN–EN ISO 20884

PN-EN ISO 13032

 Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) 4), 5), maks.  %(m/m)  0,30 PN-EN ISO 10370
 Liczba cetanowa, min.  -  51,0 PN-EN ISO 5165
 Zawartość popiołu siarczanowego, maks.  %(m/m)  0,02 PN-ISO 3987
 Zawartość wody, maks.  mg/kg  500 PN-EN ISO 12937
 Całkowita zawartość zanieczyszczeń, maks.  mg/kg  24

PN-EN 12662 6)

 Badanie działania korodującego na miedzi (czas: 3 h, temp.: 50 oC), min.  stopień korozji  stopień korozji 1 PN-EN ISO 2160
 Stabilność oksydacyjna w temp. 110 oC, min.  h  8,0

PN-EN 15751 7)

PN-EN 14112

 Liczba kwasowa, maks.  mg KOH/g  0,50 PN-EN 14104
 Liczba jodowa, maks.  g jodu/100 g  120

PN-EN 14111

PN-EN 16300

 Zawartość estru metylowego kwasu linolenowego, maks.  %(m/m)  12,0 PN-EN 14103
 Zawartość estrów metylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (zawierających nie mniej niż cztery wiązania podwójne), maks.  %(m/m)   1,00 PN-EN 15779
 Zawartość alkoholu metylowego, maks.  %(m/m)  0,20 PN-EN 14110
 Zawartość monoacylogliceroli, maks.  %(m/m)  0,70 8) PN-EN 14105
 Zawartość diacylogliceroli, maks.  %(m/m)  0,20 PN-EN 14105
 Zawartość triacylogliceroli, maks.  %(m/m)  0,20 PN-EN 14105
 Zawartość wolnego glicerolu, maks.  %(m/m)  0,02

PN-EN 14105

PN-EN 14106

 Zawartość ogólnego glicerolu, maks.  %(m/m)  0,25 PN-EN 14105 
 Zawartość metali grupy I (Na + K), maks.  mg/kg  5,0 9)

PN-EN 14108

PN-EN 14109

PN-EN 14538

 Zawartość metali grupy II (Ca + Mg), maks.  mg/kg  5,0 PN-EN 14538
 Zawartość fosforu, maks.  mg/kg  4,0 10)

PN-EN 14107

PN-EN 16294

 Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP):  oC   PN-EN 116
 - dla gatunku B, maks.    0  
 - dla gatunku D, maks.    -10  
 - dla gatunku F, maks.    -20  

1) W przypadku jeżeli CFPP wynosi -20 oC lub mniej należy dokonać pomiaru w temp. -20 oC. Zmierzona lepkość nie powinna przekraczać 48 mm2/s. W takim przypadku metoda wg PN-EN ISO 3104 może być odpowiednia do zastosowania, lecz bez danych dotyczących precyzji metody z powodu wytworzenia się nienewtonowskiego układu dwufazowego. 

2) Do zastosowania procedura A. Należy używać wyłącznie aparatu do pomiaru temperatury zapłonu, wyposażonego w odpowiedni detektor (detektor termiczny lub jonizacyjny).

3) Należy użyć 2 ml próbki i zastosować aparat pomiarowy wyposażony w detektor termiczny.

4) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu, jest określana dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeżeli w finalnym, handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić wg PN-EN ISO 13759 obecność dodatków zawierających azotany. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie w ten sposób stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30 %(m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

5) W celu otrzymania 10% pozostałości po destylacji należy stosować metodę wg ADTM D 1160.

6) Metoda badań wdrożona dla oleju napędowego może w przypadku zastosowania jej do analiz FAME wykazywać problemy analityczne. Bardziej odpowiednia metoda badań jest w trakcie wdrażania przez CEN.

7) Dodatkowa metoda oznaczania została opracowana przez CEN, jednak najpierw musi zostać określona dla aktualnego zakresu wyników.

8) Do użytku jako rozszerzenie zastosowań dla oleju napędowego.

9) Niższa wartość może zostać wprowadzona po walidacji prac nad wymaganą precyzją pomiaru.

10) Wartość niższa niż 2,5 mg/kg może zostać wprowadzona po walidacji prac nad wymaganym pomiarem oraz wpływem na olej silnikowy.

Drukuj E-mail