Administratorem moich danych osobowych jest MARCO–OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Starym przy al. Krakowskiej 100A, 05-090 Sękocin Stary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305958, NIP 5342393784, e-mail: biuro@marco-oil.pl („Administratora”);
dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie tj. skontaktowania się ze mną przez Administratora w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego (tj. w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu) takim jak: dostawcy usług informatycznych;
dane osobowe przetwarzane w celu podjęcia przez Administratora działań na moje żądanie, Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
przysługują mi następujące prawa:
prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do przeniesienia danych osobowych;
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
w celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres MARCO-OIL Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Starym przy Alei Krakowskiej 55, 05-090 Sękocin Nowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodo@marco-oil.pl;
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie skontaktowanie się z Administratorem

Drukuj E-mail